Archpastoral Letters

Bulgarian Diocese of Toledo
Orthodox Church in America
519 Brynhaven Drive Oregon, OH 43616
ARCHBISHOP ALEXANDER Office: (419) 693-9540
Diocesan Prelate Fax: (419) 693-9541
Mobile: (419) 690-9979
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PASCHA 2018
Beloved in the Lord,
Christ is risen! Indeed He is risen! "Let no one weep for his iniquities, for pardon has shown forth from the grave. Let no one fear death, for the Savior’s death has set us free." (Paschal Homily of St. John Chrysostom) When the holy Evangelists speak of the Lord's Passion they spend relatively little time on Christ's physical suffering. The beating, the crown of thorns, and the cross itself were enough to convey the message that what Jesus went through was unimaginably painful. Instead, the Gospels emphasize the emotional and spiritual suffering that our Lord experienced in the passion, the mocking of the crowd, the betrayal and abandonment by his disciples. This internal suffering was so great that in the Garden of Gethsemane "his sweat became like great drops of blood falling down to the ground." (Luke 22:44) The scriptures describe the devil as one who sows seeds of dissent and division. Sin results in broken communion, or in simpler terms, isolation. When we sin, two emotions take over our lives. We become ashamed of what we have done, and afraid that others will find out. As a result of our shame and fear, we distance ourselves from other people, even from those whom love us the most, even from God himself. In his crucifixion, our Lord Jesus Christ identifies with us in our moments of most profound shame and loneliness, taking them upon himself, so that we do not have to endure them. When sin is overthrown, there is no longer anything of which to be ashamed or afraid. Moreover, the Gospel does not end at the crucifixion. Christ’s life-giving passion leads to his radiant resurrection. In his resurrection, all who believe in the Lord Jesus Christ are invited to partake in his glory. We are not simply “let off the hook” for our sins; we are lifted up out of the mire of sin and death by the possibility of entering into communion with the life-giving Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thus, our Paschal celebrations are marked by the intense joy of a community gathered together to joyfully proclaim, “with one mouth and one heart,” that Christ is Risen from the dead. In his Paschal Homily St. John Chrysostom declares: “Wherefore, enter you all into the joy of your Lord; and receive your reward, both the first, and likewise the second. You rich and poor together, hold high festival. You sober and you heedless, honor the day. Rejoice today, both you who have fasted and you who have disregarded the fast. The table is full-laden; feast ye all sumptuously. The calf is fatted; let no one go hungry away.” At the feast of the Nativity we celebrated Christ as "Emmanuel" — "God with us." This celebration finds its penultimate realization at Pascha, in a God that is with us, even in the most shameful and lonely places in life, a God who was with us even in the grave, to open up for us a way to be with him unto ages of ages.
With love in the risen Christ,
Archbishop of Toledo and the Bulgarian Diocese –

 


Orthodox Church in America
Bulgarian Diocese of Toledo
Orthodox Church in America
519 Brynhaven Drive Oregon, OH 43616
ARCHBISHOP ALEXANDER Office: (419) 693-9540
Diocesan Prelate Fax: (419) 693-9541
Mobile: (419) 690-9979
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Пасха 2018
Христос Воскресе! Воистина Воскресе!
Възлюбени във Възкръсналият Господ,
"Никой да не плаче за беззаконията си, прошката бе показана от гроба. Никой да не се бои от смърт,
защото смъртта на Спасителя ни освободи."(Пасхална умилия на Св. Йоан Златоуст).
Когато светите евангелисти говорят за мъките Христови, те отделят малко време за физическото
страдание на Христос. Биенето, короната от тръни и самия кръст бяха достатъчни, за да предадат посланието,
че това, което Иисус е преминал, е невъобразимо болезнено. Вместо това Евангелията подчертават
емоционалното и духовно страдание, което нашият Господ изпитва в мъките, подиграването на тълпата,
предателството и изоставянето от неговите ученици. Това вътрешно страдание беше толкова голямо, че в
Гетсиманската градина "потта му стана като големи капки кръв, падащи на земята." (Лука 22:44)
Писанията описват дявола като някой, който сее семената на несъгласието и разделението. Грехът води
до нарушено общение, или в по-прости думи, изолация. Когато грешим, две емоции поемат живота ни. Ние се
срамуваме от това, което сме направили, и се страхуваме, че другите ще разберат. В резултат на нашия срам и
страх ние се отдалечаваме от другите хора, дори от онези, които ни обичат най-много, дори от самия Бог.
В своето разпятие, нашият Господ Иисус Христос се идентифицира с нас в моментите на най-дълбокия
срам и самота, като ги поема върху себе си, така че ние не трябва да ги понасяме. Когато грехът е свален, няма
вече да има нещо, което да бъде срамно или страшно.
Освен това Евангелието не свършва при разпятието. Христовата животворна страст води
до Неговото лъчезарно възкресение. При Неговото възкресение, всички които вярват в Господ Иисус Христос,
са поканени да участват в Неговата слава. Ние не сме просто "извинени" за нашите грехове; ние сме издигнати
от калта на греха и смъртта чрез възможността да влезем в общение с животворната Троица, Отец, Син
и Свети Дух.
По този начин нашите Пасхални тържества се отличават със силната радост на едно общество, събрано
заедно, за да провъзгласява радостно "с една уста и едно сърце", че Христос е Възкръснал от мъртвите. В
своята Пасхална проповед Свети Йоан Златоуст заявява: "Затова, влезте всички в радостта на вашия Господ; и
получете наградата си, както първата, така и втората. Вие богати и бедни заедно, поддържайте висок фестивал!
Ти трезвен и безгрижен, почитай деня. Радвайте се днес, и вие, които сте постили и вие, които сте
пренебрегнали поста. Масата е пълно натрупана; празнувайте всички великолепно. Телето е угоено; никой да
не си отиде гладен.”
На празника на Рождество Христово, ние чествахме Христос като "Емануил" - "Бог e с нас." Това
празнуване намира своята предпоследна реализация в Пасха, и Бог, който беше с нас дори в гроба, го отвори
за нас по начин, за да бъдем с Него през всички векове.
С любов във възкръсналия Христос,
Архиепископ на Toледо и Българската епархия - на Православната църква в Америка

 


Bulgarian Diocese of Toledo
Orthodox Church in America
519 Brynhaven Drive Oregon, OH 43616
ARCHBISHOP ALEXANDER Office: (419) 693-9540
Diocesan Prelate Fax: (419) 693-9541
Mobile: (419) 690-9979
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PAȘTILE DOMNULUI 2018
Iubiții mei în Domnul,
Hristos a inviat! Adevărat a înviat!
“Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de
moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului” (Cuvantul Sfantului Ioan Gura de Aur la Invierea Domnului).
Când Sfinții evangheliști vorbesc de Pătimirile Domnului, petrec un timp relativ scurt cu suferința trupească a
lui Hristos. Loviturile, cununa de spini, și Crucea însăși au fost de ajuns să comunice mesajul că ceea ce Iisus a suferit a
fost neimaginabil de dureros. In schimb, Evangheliile subliniază suferința sufletească și duhovnicească pe care a trăito
Domnul nostru în patimile sale, batjocurile mulțimii, trădarea și lepădarea ucenicilor. Această suferință internă a
fost atât de mare încât în grădina Ghetsimani “sudoarea Lui s-a făcut ca nişte picături de sânge ce cădeau pe pământ”
(Luca 22:44).
Scripturile îl descriu pe diavol ca unul care însămânțează semințele discordiei și diviziunii. Păcatul rezultă în
comuniune ruptă, sau, în termeni simpli, în izolare. Când păcătuim două emoții ne domină viața. Ne rușinăm de ceea
ce am făcut și ne e frică că alții vor afla. Ca urmare a rușinii și fricii noastre, ne distanțăm de alți oameni, chiar și de cei
ce ne iubesc cel mai mult, până și de Dumnezeu Însuși.
În răstignirea sa, Domnul nostru Iisus Hristos se identifică cu noi în momentele noastre de profundă rușine și
singurătate, luându-le asupra sa ca să nu trebuiască să le îndurăm noi. Când păcatul este surpat, nu mai avem de ce să
ne rușinăm și să ne înfricoșăm.
Mai mult, Evanghelia nu se termină cu răstignirea. Patimirea de viață-dătătoare a lui Hristos duce la Învierea
lui luminoasă. În Învierea sa toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos sunt invitați să participe in slava sa. Nu suntem pur
și simplu “eliberați din capcană” pentru păcatele noastre; suntem scoși din mlaștina păcatului și a morții prin
posibilitatea de a intra în comuniune cu Treimea de viață-dătătoare, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
Deci sărbătorirea noastră pascală este marcată de bucuria nespusă a unei comunități adunate împreună ca să
proclameze cu veselie, “cu o gură și cu o inimă”, că Hristos a înviat din morți. În cuvântul său pascal Sfântul Ioan Gurăde-
aur declară: “Pentru aceasta, intrați toți întru bucuria Domnului nostru; și cei dintâi, și cei de al doilea, luați plata.
Bogații și săracii împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce n-ați
postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând.”
La sărbătoarea Nașterii l-am cinstit pe Hristos ca Emanuel-“Dumnezeu cu noi.” Această sărbătoare își află
penultima realizare la Paști, într-un Dumnezeu care este cu noi până și în cele mai rușinoase și singuratice locuri ale
vieții, un Dumnezeu care a fost cu noi până în groapă, ca să ne deschidă nouă o cale să fim cu El în vecii vecilor.
Cu dragoste în Hristos,
Arhiepiscop de Toledo și al Eparhiei Bulgare Biserica Ortodoxă din America